REGULAMIN SPRZEDAŻY

Za pośrednictwem strony internetowej damazorganizowana.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju produktów i usług – m.in. plik video lub audio, ebook, konsultacja on-line, coaching on-line lub inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej. Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy Produkcie. Dostępność danego Produktu może być limitowana

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Iwona Adamowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Iwona Adamowicz”, ul. Pergolowa 5/39, 20-819 Lublin, NIP: 5381761051, z którą kontakt możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@damazorganizowana.pl

I. Najważniejsze informacje dotyczące strony

Podstawowe pojęcia
1) Użytkownik – osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej także Klientem.
2) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
3) Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format zależny jest od zawartości pliku (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video).
4) Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży.
6) Sklep/strona – strona , na której prowadzona jest sprzedaż funkcjonująca pod adresem internetowym www.damazorganizowana.pl
7) Sprzedawca – Iwona Adamowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Iwona Adamowicz”, ul. Pergolowa 5/39, 20-819 Lublin, NIP: 5381761051

 

II. Najważniejsze informacje dotyczące zakupu produktów/usług

1. Na stronie możesz kupić kursy on-line, e-booki, konsultacje on-line, coaching on-line oraz inne produkty elektroniczne, zwane dalej Produktami/Usługami.
2. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie Produktu/Usługi.
3. Umowa na Produkt/Usługę zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.
4. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
5. Płatności za Produkt można dokonać dostępnymi na Stronie metodami.

6. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

Jak mogę dokonać zakupu?
1. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych Produktów/Usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.
2. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia, chyba że strony umówiły się inaczej.
3. W tym celu należy:
1) wybrać
Produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie,
2) uzupełnić formularz zamówienia,
3) potwierdzić akceptację Regulaminu oraz chęć dokonania płatności za Produkt,
4) dokonać płatności.
Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Jakie warunki techniczne muszę spełniać, by skorzystać z Produktu/Usługi?
1. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych Produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
3. Z uwagi na to, że zakupione Produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
4. W przypadku zakupu konsultacji on-line, coachingu on-line konieczne może być posiadanie dostępu do Internetu, programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/WhatsApp).
5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam Produkt?
1. Zakupiony przez Użytkownika Produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności. W przypadku gdy przy opisie Produktu przewidziano inny termin dostawy Produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
2. Zakupiony przez Użytkownika Produkt będzie dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu, a także wysłana zostanie wiadomość e-mail do Użytkownika z linkiem, pod którym można ściągnąć/uzyskać dostęp do zakupionego Produktu.
3. Materiały kursowe będą udostępniane systematycznie zgodnie z programem kursu lub zgodnie z terminami wskazanymi w opisie kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach kursu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne zgodnie z terminem wskazanym w opisie Produktu.
4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line lub coaching on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem.
5. W przypadku umów zawartych na czas określony (abonament/subskrypcje), umowa obowiązuje do dnia wskazanego w zamówieniu

III. Odstąpienie od umowy

Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?
Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1) Użytkownik wyraził zgodę na to, by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie
Produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
2) Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni
Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?
W przypadku, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną
na adres: kontakt@damazorganizowana.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Więcej informacji znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

IV. Reklamacje

Kiedy mogę złożyć reklamację?
1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości Produkty i Usługi.
2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych Produktów/Usług.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres elektroniczny Sprzedawcy: kontakt@damazorganizowana.pl
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

V. Postanowienia końcowe

1. Oferta wskazana na Stronie nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
2. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz działania na szkodę Sprzedawcy, w tym korzystania ze Strony oraz produktów w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.
3. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji:
Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika umowy ze Sprzedawcą.
5.
Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.
W tym celu, na adres:
kontakt@damazorganizowana.pl należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z przykładowego wzoru odstąpienia od umowy (załącznik nr 2), ale nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
została dostarczona decyzja o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli
Użytkownik zażąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konieczne będzie uregulowanie kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której została dostarczona decyzja o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia………………następujących produktów…………………………….
/o świadczenie następującej usługi z dnia…………….polegającej na……………………………………………

Imię i nazwisko, adres …..…………….……………………………………………………………………………………..
Data
………………………………………